ELEKTRONİK HABERLEŞME ABONELİĞİNDE DİJİTAL İMZA DÖNEMİ

10 Kasım 2017 92 0

Elektronik haberleşme sektörde yaşanan gelişmelerle birlikte tüketici hak ve menfaatlerinin korunması çalışmaları sonucunda hazırlanan “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği”28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelikle birlikte elektronik haberleşmede abonelik sözleşmelerinin dijital ortamda yapılmasını sağlayacak düzenlemeler ile vatandaşlar, aboneliklerini, işletmeci ofis veya bayilerinde tablet, bilgisayar ekranı gibi araçlarla elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Ayrıca faturalar konusunda, İspat ile ilgili yükümlülükler, cihazlarla ilgili yükümlülükler yanı sıra aboneleri bilgilendirme konusunda ve aboneliklerin   nakil işlemleri, açma kapama bedeli, ödenmemiş fatura sebebiyle kısıtlama/durdurma gibi konularda da yenilikler yapılmıştır.

ELEKTRONİK HABERLEŞME ABONELİKLERİNDE DİJİTAL İMZA DÖNEMİ

Yönetmelik’in 7’nci maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkralarının yürürlüğe girmesi ile Kurumumuz tarafından belirlenecek usuller ile elektronik ortamda abonelik sözleşmesi yapılabilmesinin önü açılmıştır.

Konuya ilişkin yürütülen çalışmalar sonucu, usul ve esasların belirlenmesi ile tüketiciler abonelik sözleşmelerini tablet, bilgisayar ekranı vb. ortamlarda elektronik kalemle imzalayarak elektronik ortamda gerçekleştirebileceklerdir.

Bu sayede elle atılan imza ile kağıt ortamında kurulan sözleşme süreçlerindeki risklerin azaltılarak tüketicilerin sözleşme güvenliğinin arttırılması ve abonelik süreçlerinin daha hızlı ilerlemesi ve kağıt israfının önlenmesi sağlanmış olacaktır. Dijitalleşme sürecine de katkı sağlayacak olan söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından, abonelerin işlemlerini çok daha kısa sürede ve daha güvenli bir şekilde yapılmasına imkan verilecek. Sözleşme şartları hakkında abonelerin farkındalığı artacak. Bu düzenleme sayesinde zaman ve iş kayıpları engellenecek, gereksiz kağıt israfı önlenecek ve milli gelir üzerindeki yük azaltılacak. Böylelikle vatandaşımıza da kolaylık sağlanmış olacaktır

BELLİ ÜCRETİN ALTINDAKİ FATURALAR BİR SONRAKİ DÖNEME BIRAKILACAK

Yönetmelik’in diğer hükümlerinin 6 ay sonra yürürlüğe girmesi ile tüketici hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik getirilen temel yenilikler ile fatura konularından abonelik iptaline, açma-kapama ücretinden fesih ve nakil işlemlerine kadar birçok konuda yenilikler bulunmakta.

Düzenlemede faturalara ilişkin olarak; Faturaların abone beyanı doğrultusunda posta, elektronik posta veya fatura bilgilerinin kısa mesaj ile abonelere gönderilmesi ve belli bir ücretin altında kalan faturalar için faturalandırmanın bir sonraki döneme bırakılabilmesi onaylanmıştır.

Herhangi bir durumda abone talebi/onayı ile tesis edilen tüm işlemlerde ispat yükümlülüğü işletmecilerde olacaktır.

Cihaz iadeleri ve değişimlerinde cihaz teslimi işletmecilerin yetkili tüm temsilcilerine yapılabilecektir

TÜKETİCELERİN AÇIK VE NET ŞEKİLDE BİLGİLENDİRMESİ İŞLETMECİLERİN SORUMLULUĞUNDA

Yönetmelik kapsamında, yapılan anlaşmalarda işletmecilere, tüketicileri bilgilendirmelerine dair geniş kararlar alınmıştır. Bunlar;

 • Yararlanılan kampanyanın bitiminden önce abonelere bilgilendirme yapılması,
 • Görme engelli aboneler için dolaşımda uygulanacak tarife bilgisinin sesli olarak da verilmesi,
 • Öngörülebilir hizmet kesintisi durumunda makul bir süre öncesinde bilgilendirme yapılması,
 • Hukuka aykırı ya da hileli bir faaliyetin varlığı konusunda kuvvetli bir şüphenin bulunduğu ve aboneye bilgi vermenin mümkün olmadığı hallerde tüketici menfaatinin korunmasını teminen aboneye bilgi verilmeyebileceği yönünde istisna getirilmesi,
 • Duyuru/tanıtımlarda tarife ücreti ile birlikte telsiz kullanım ücreti yansıtılacağına dair abonenin doğru değerlendirme yapabileceği açıklıkta bilgi verilmesi,
 • İşletmecilere, Kurum düzenlemelerine uygun internet sitesi kurma veya mevcut internet sitelerini bu düzenlemelere uygun hale getirme yükümlülüğü getirilmesi,

Kararları alınmıştır.

Tüketicilerin işletmecilerle taahhütlü olarak yaptıkları anlaşmalar içinde bu bilgilendirmeler tüketici lehinde genişletilmiştir.  Taahhütlü abonelikler ile ilgili alınan kararlar:

 • Taahhütnamede asgarî olarak bulunması gereken bilgiler,
 • Taahhütün sonlandırılması durumunda cayma bedelinin hesaplanma yöntemine dair bilgilendirme,
 • Taahhütlü abonelere, nakil durumunda yeni adreste hizmetin aynı nitelikte sunulamaması halinde cayma bedeli ödemeksizin fesih işlemi gerçekleştirebilmesi hakkı,
 • Taahhütün sesli veya kısa mesaj ile verilmesi durumunda yapılacak bilgilendirme şartları, belirlenmiştir.

NAKİL İŞLEMLERİ 7 GÜN İÇİNDE YAPILACAK

Tüketicinin, nakil taleplerinin, kendi şebekesi üzerinden veya diğer işletmecinin şebekesi üzerinden hizmet sunan işletmecilerce, talep edilen adreste şebeke olmadığı durumlar hariç olmak üzere, %90’ının 7 gün içinde, tamamının ise 10 gün içerisinde yerine getirilmesi şartı oluşturulmuştur.

Abonelerin fesih işlemlerinde, Fesih taleplerinde abonenin kimlik belgesinin kontrol edilmesi ve fesih talebinin her halükarda alınması ve Fesih talebini müteakip aboneye yapılacak bilgilendirmede fesih işleminin gerçekleştiğinin yanı sıra ekipman/cihaz iadelerine ilişkin bilgiye de yer verilmesi kararları alınmıştır.

 

İLK AÇMA-KAPAMA İŞLEMİNDE ABONEDEN ÜCRET ALINMAYACAK

Ayrıca kabul edilen yönetmelik ile açma kapama bedeli konusunda, abonenin faturasını ödememesi nedeniyle hattın işletmeci tarafından kapanıp tekrar açılması halinde bir takvim yılında ilk açma-kapama işlemi için aboneden ücret alınmaması ve Ödenmemiş fatura sebebiyle kısıtlama/durdurma konularında yani faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi nedeni ile hizmetin durdurulması durumunda, hizmetin durdurulduğu tarihten itibaren aboneye herhangi bir hizmet bedeli yansıtılmaması onaylanmıştır.

KATMA DEĞERLİ HİZMETLERDE İSPAT İŞLETMECİLERDE

Yayınlanan yönetmelikle beraber katma değerli hizmetler getirilen şartlarda şu şekildedir:

 • Anons zorunluluğunun açıkça düzenlenmesi,
 • Hizmetin satın alınması sürecindeki abone onayı hususunda ispat yükünün işletmecide olması,
 • İşletmecilerin, abone hatlarının katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine açılmasına ve kapatılmasına yönelik abone taleplerini karşılamakla yükümlü olması,
 • Katma değerli hizmet numaraları ve 118XY kısa numaraları üzerinden sunulan hizmetlerde, yükümlülüğün üzerinden hizmet sunulan numaranın tahsisli olduğu işletmecide, diğer katma değerli hizmetlerde ise yükümlülüğün hizmet bedelinin tahsilatına aracılık eden işletmecide olduğuna dair düzenleme

YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE NE ZAMAN GİRECEK? 

Elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin hakları ile işletmecilerin yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik’in 7’nci maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Diğer tüm hükümleri ise 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. Yönetmelik’in tamamının 6 ay sonra yürürlüğe girmesi ile 28/07/2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği yürürlükten kalkmış olacaktır.

Kaynak : BTK

BENZER KONULAR
reklam
reklam